slotenmaker Oostende Opties

Juiste Oudekerkhof bezijden een Kerk eindigde het 14e stadskwartier. Zonderling voldoende werden betreffende een vier aldaar vanwege dit haardstedegeld opgeschreven huizen, 3 bewoond door suppoosten betreffende Vulcanus, de wapensmid der goden, wegens wiens „winckel en Packhuys’, onmiddellijk Aangaande Bleyswijck het Arsenaal ofwel Stapelmagazijn betreffende Holland noemt, ze ieder het zijne immers moeten hebben bearbeid en gele­verd.

Geen wonder, het een physische uitvloeisels aangaande dit te tezamen bestaan betreffende individuen betreffende zoveel verscheidene rassen, op de aard en de lichaams­gedaante der afstammelingen, uit zo onderscheiden landaard gesproten, zich noodwendig openbaarden. Men beweert dat dit verder daaraan is toe te typen, het een mindere klassen bij een inwoners over Delft, ook na verloop over welhaast drie eeuwen, via menig lid der vrouwelijke sekse alsnog heden ten dage getuigen van de onmiskenbare invloed welken een huwelijken over inboorlingen met vreemden op de lichamelijke vormen en ontwikkeling betreffende het nakroost plegen uit te oefenen.

Behalve nog 2 schoenmakers en 2 goudsmeden, een wijn­koper en 2 bakkers, één betreffende brood, een ander over ‘suycker’ ofwel banket, vermeld ik mits bewoners der randen aangaande een Antieke Delft alsnog: Mr.

In 1620 woonde daar Jacques Louwijsz, vermoedelijk de zoon met Louwijs Hermansz, de brandewijnstoker zuidelijker op gelijke gracht, die het festival betreffende zijn pa voort­zette. Of ons brandewijnketel vanwege mout- en brandewijn ­maken beide passend is, weet je niet, doch Jacques Louwijsz vond er een toen hij Jacob Harmansz in zijn thuis opvolgde.

alsnog gebruikelijke meestoof, dat desalniettemin ook nagenoeg tot een antieke geschiedenis is kunnen behoren. Een dergelijke inrichting vind je in dit register voor geen enig ander woonhuis vermeld.

, maakte dat Soutendam hierboven de tel kwijt raakte in die registers. Na 1600 zijn hier op de achtererven aangaande de opgeheven brouwerijen vele nieuwe huizen verrezen.

Meteen we zo ver buiten de stadswallen verzeild zijn geraakt, horen te wij eerst wederom retour naar het Weeshuis, bij de huidige Barberasteeg teneinde betreffende daaruit een de straat voorbij de Oude Delft alweer te vervolgen.

Met een westzijde met de Jacob Gerritszstraat prijkte in ons gevel ons steen, waarna ons voorstelling was uitgebeiteld, waaronder te  bekijken stond: ‘Inden blinden Esel’, ons variatie op een verdere gebruikelijke epitheta van dom, lui, koppig, enz., welke aan dat toonbeeld van geduld en eenvoudigheid via de ondankbare mens, die een goede kenmerken betreffende het erg miskende dier te zijnen bate aanwendt, lees meer sedert onheugelijke tijden werden gegeven.

De ‘plumassier', ofwel vederman zorgde vanwege een veren op een hoeden der heeren, ook in krijgsdos ingeval in burgergewaad. Een ‘passementswerker’ was persoon die versierde banden, omzomingen en randen met kledingstukken, hoeden ofwel meubelbekledingen vormt.

Een eerstgenoemde kleermaker woonde enkel in een huurhuis betreffende 2 haardsteden, terwijl dit snijdertje dat volgt, een deel betreffende het huis betreffende kuiper Joris Dircx huurde, bij wie verder timmerman Jan Aertsz. nog inwoonde.

Dit rad der fortuin blijft draaien door al die eeuwen heen en de beroemde spreuk betreffende de blijspeldichter Breêroo: ‘t can verkeeren’ zal, zo lang de aarde zichzelf wentelt, aangaande inzet blijven.

.. 2400 gulden”. Het dit een serieuze som was, kan geraken opgemaakt uit het feit het deze vanwege 't conterfeitsel naar 't leven van Z. Excentie de Heere Prince Maurits aangaande Nassau 200 gulden over Burgemeesteren ontving, ons bedrag, het tot een tegenwoordige waarde over dit bedrag (in 1882!)

Op de zuidoosthoek aangaande een Kloksteeg woonde in 1600 Jan Cornelisz, wiens brouwerij ‘Inde Clock’ heette en tegelijkertijd de steeg haar titel gaf. Ons cyclus betreffende deftige herenhuizen volgde op evengenoemde woning. In het begin die van mr. Pieter van der Meer ‘pensionaris deser stadt’, wiens portret door Willem Jacobsz. Delff, een beroemde plaatsnijder, naar dit schilderij over bestaan schoonvader, Michiel Johannes van Mierevelt, in koper werd gegraveerd, destijds welke overheidspersoon een leeftijd over 76 jaren had bereikt.

In de 1e plaats geraken in het haardstedenregister vermeld vier woningen, toebehorende juiste Weeshuis. In een 2e en derde daarvan woonden respectievelijk ‘de speldenmaecker’ en een ‘lijndraijer’ betreffende dit Weeshuis. Allebei de ondernemers stonden in verband met een toenmalige inrichting van die instelling, die in de loop der eeuwen, even indien alle menselijke zaken, met veranderlijke inzichten en aan een oppermachtige geest des tijds bezit behoren te gehoorzamen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “slotenmaker Oostende Opties”

Leave a Reply

Gravatar